DxO PureRAW 是否支持压缩的 RAW 格式(cRAW, mRAW, 和 sRAW)?

此信息适用于版本:1、2

不,DxO PureRAW 不支持压缩的 RAW 格式,例如 cRAW, mRAW, 或 sRAW,因为它们“名不符实”,不是真正的 RAW 格式。

cRAW, mRAW, 或 sRAW 文件格式与您的相机通常生成的常规 RAW(完整 RAW)文件之间的最大区别在于,cRAW, mRAW, 或 sRAW 格式带有相机所应用的处理,而完整 RAW 文件则没有。

cRAW, mRAW 或 sRAW 限制了 DxO PureRAW 等程序为您提供一整套处理选项的能力,因此,当您想在 DxO PureRAW 中处理图像文件时,请仅使用相机生成的完整 RAW 格式。

这篇文章有帮助吗?

34 人中有 23 人觉得有帮助

您还没有找到问题的答案?

您可以向我们发送请求
发送请求